93 202 33 44

Avís Legal

Avís legal i termes d’ús

Condicions de l’ús mitjançant aquest avís

Finques Madruga informa als usuaris de la pàgina web de la seva política de protecció de dades de caràcter personal. La utilització de l’espai web de Finques Madruga i de qualsevol dels serveis que s’incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s’exposa.

Recollida de dades

Donant compliment a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal que es sol·liciten en els nostres formularis s’inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular del qual és Finques Madruga. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i accepta l’enviament, autoritza expressament a Finques Madruga a tractar o incorporar en el fitxer automatitzat de la seva propietat les dades personals facilitades en el formulari esmentat i tots els dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents esdeveniments que s’ofereixen en aquesta pàgina web.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a això l’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a Finques Madruga oa qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers. A través de les diferents àrees que formen part d’aquest espai web, els usuaris poden obtenir informació, fer consultes i participar als diferents esdeveniments que Finques Madruga ofereixi mitjançant el seu espai web.

Finalitats del tractament

Les dades facilitades mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d’aquella per a la qual han estat cedides, i seran cancel·lades immediatament després de deixar de ser necessàries per a aquesta finalitat, excepte quan una llei estableixi una altra cosa.

Quan la persona interessada envia les dades personals i l’adreça electrònica a Finques Madruga, autoritza expressament la utilització a efectes de comunicacions periòdiques, incloent expressament les que es realitzin per correu electrònic que Finques Madruga o les entitats pertanyents a l’àmbit empresarial de Finques Madruga portin a terme amb els usuaris, i possibles interessats, per informar-los de les notícies, esdeveniments, etc …

al marge del que s’ha dit anteriorment, la recollida i el tractament automatitzat de les dades personals facilitades tenen igualment com a finalitat la gestió administrativa i l’execució i el desenvolupament de tota activitat professional pròpia de Finques Madrugay la gestió de l’usuari en els diferents serveis posats a la seva disposició (a efectes merament informatius: sol·licitud d’informació sobre esdeveniments).

Seguretat

Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per Finques Madruga és tractada amb la màxima confidencialitat, i es procedeix únicament a les comunicacions estrictament necessàries per a la prestació del servei que interessa en cada cas i les comunicacions i cessions autoritzades per l’usuari mitjançant aquesta política de privacitat.

Finques Madrugaha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerits legalment i ha instal·lat els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració de les dades personals facilitades i l’accés no autoritzat a aquestes dades.

L’usuari té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en els fitxers de Finques Madruga, la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, per la via del correu electrònic a l’adreça serveisinterns@fincasmadruga.com.

Cessió de dades

L’usuari accepta que les seves dades puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats descrites anteriorment, a les entitats amb les quals participa Finques Madruga. L’acceptació de l’usuari que les seves dades puguin ser tractades o cedides de la manera establerta en aquest paràgraf té sempre el caràcter de revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Modificació d’aquesta política de privacitat

Finques Madruga es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d’acord amb el seu criteri, oa causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si Finques Madruga, introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l’usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix a l’espai web.