93 202 33 44

La campanya de la Renda 2023 per a presentar la declaració de l’IRPF començarà el proper 3 d’abril del 2024 i acabarà l’1 de juliol, tal com detalla el calendari del contribuent que publica l’Agència Tributària.

Calendari de l’impost sobre el patrimoni

En aquestes mateixes dates, cal presentar l’impost sobre el patrimoni, que comparteix calendari amb l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Dates claus del calendari de la Campanya Renda 2023

3 d’abril. Des d’aquest dia i fins a l’1 de juliol, es podran presentar per internet les declaracions de renda 2023 i patrimoni 2023. En el cas de la renda, es podrà fer a través del programa renda web o de l’aplicació mòbil.

7 de maig. Per als qui prefereixin presentar la seva autoliquidació per telèfon, hauran d’esperar aquesta data per a poder-ho fer.

3 de juny. Els qui optin per a acudir de manera presencial a les oficines de l’Agència Tributària a fi de presentar-hi la declaració de la Renda, és aquesta la data que han de marcar al calendari.

26 de juny. Tot i que de manera general (i per tots els canals) la Campanya de Renda 2023 s’acaba l’1 de juliol, els contribuents amb declaracions a ingressar que vulguin domiciliar el pagament, les hauran de presentar abans del 26 de juny.

1 de juliol. Final de campanya per a totes les declaracions amb resultat a tornar, renúncia a la devolució, resultat negatiu ia ingressar sense domiciliació del primer termini.

Encara falta per conèixer les dates en què s’obre el termini per demanar cita prèvia, tant per a l’atenció telefònica com per a la presencial a les oficines de l’Agència Tributària, que es coneixeran properament.

Què és exactament l’IRPF?

L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és un tribut directe que s’aplica sobre l’obtenció de la renda com a manifestació immediata de la capacitat econòmica dels ciutadans, atenent els principis d’igualtat, generalitat i progressivitat i d’acord amb les circumstàncies personals i familiars de les persones. Grava només persones físiques residents a Espanya i mai persones jurídiques (empreses).

A l’IRPF el contribuent paga tot el que considera el legislador que li genera renda. Els rendiments més comuns que el contribuent ha de reflectir a la declaració de la renda són:

  • Rendiments del treball, qualsevol remuneració econòmica que sigui fruit d’un contracte de treball entra en aquest concepte.
  • Rendiments del capital:
  1. Immobiliaris (els que genera tenir un pis llogat, per exemple)
  2. Mobiliari (dividends d’accions o interessos d’un dipòsit)
  • Guanys i pèrdues patrimonials derivades de transmissió (quan es ven una casa per més o menys diners dels que es va comprar, per exemple) o no derivats de transmissió (si provenen de jocs d’atzar o apostes).