93 202 33 44

La normativa d’extintors a la comunitat de veïns té com a objectiu garantir la seguretat de tots els residents davant de possibles incendis i emergències. Aquests dispositius són essencials per a combatre incendis en etapes primerenques, evitant-ne la propagació i minimitzant els danys.

En general, les comunitats de veïns han de complir les següents directrius en relació amb els extintors:

1. Quantitat i ubicació

D’acord amb la normativa, s’estableix una quantitat mínima d’extintors requerits per a cada edifici, basada en la mida i la distribució. Els extintors s’han de col·locar estratègicament a llocs accessibles i visibles, preferiblement a prop de les sortides d’emergència, als passadissos, garatges i zones comunes. A més, es recomana que cada planta tingui almenys un extintor.

2. Tipus d’extintor

Els extintors han d’estar adequats als possibles tipus de foc que puguin passar a l’edifici. En general, es fan servir extintors amb capacitats per a combatre focs d’origen elèctric, líquids inflamables, materials sòlids i gasos. L’elecció del tipus d’extintor ha de complir les normes de seguretat i estar en consonància amb els riscos específics de l’edifici i les activitats.

3. Manteniment i revisió

És fonamental que els extintors es mantinguin en bon estat de funcionament en tot moment. Per tant, s’estableix l’obligació de fer revisions periòdiques a càrrec d’empreses especialitzades. Aquestes revisions han d’incloure la verificació de la pressió, l’estat de l’equip i la recàrrega o el reemplaçament si cal. A més, es recomana portar un registre actualitzat de les inspeccions i els manteniments realitzats.

4. Senyalització

Al costat de cada extintor, s’ha de col·locar una senyalització clara i visible que indiqui la ubicació i el tipus de focs que pot extingir. Aquests senyals han de complir els estàndards establerts i estar d’acord amb la legislació vigent.

5. Formació i conscienciació

És essencial que els residents estiguin informats sobre l’ús adequat dels extintors i les mesures de seguretat en cas d’incendi. Es recomana oferir sessions de formació i conscienciació sobre com actuar en situacions d’emergència, incloent-hi la utilització dels extintors de manera segura i eficient.

A més a més, és recomanable comptar amb l’assessoria d’experts en seguretat i protecció contra incendis per garantir el compliment adequat.